fbpx
Skip to main content

Algemene voorwaarde Chances4u


Artikel 1 Definities
1. De Opdrachtnemer: Online Marketing bureau Chances4u, gevestigd in Spijkenisse en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer : 81704569
2. De Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die met Opdrachtnemer (Chances4u) enige schriftelijke en/of mondelinge, al dan niet aanvullende overeenkomst heeft gesloten met Chances4u, gebruikt maakt van de diensten die Chances4u aanbied of aan wie Chances4u een offerte heeft uitgebracht waarop deze Algemene Voorwaarden vantoepassing zijn.
3. Diensten: De diensten die Chances4u aanbied. Onder andere, maar niet beperkt tot, Social media marketing en optimalisatie, Graphic en Logo design, Website development en design, creëren van landing pages, online lead generatie, zoekmachine marketing en – optimalisatie, trainingen, consultancy en Google AdWords, e-mail marketing campagnes opstellen en beheren.
4. Overeenkomst: de overeenkomst die gesloten wordt ten behoeve van het gebruik van de door Chances4u aangeboden diensten.


Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gemaakte aanbieding, offerte, de daaruit voortvloeiende diensten van welke aard dan ook inbegrepen, en overeenkomst tussen een
“Opdrachtgever” en “Opdrachtnemer” (Chances4u) waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
2. Deze Voorwaarden zijn onderdeel van alle overeenkomsten en van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van partijen, Opdrachtnemer licht toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk toe.
3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden op enig moment deels of volledig nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling en/of overeenkomst ter vervanging van de vernietigde of nietig verklaarde
overeenkomst.
4. Indien de Opdrachtnemer geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enige mate het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
5. De door de Opdrachtgever eventueel gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtnemer aanvaard zijn.
6. De Opdrachtgever wordt verondersteld deze algemene voorwaarden mede te aanvaarde met betrekking tot latere aanbiedingen, leveringen en diensten van Opdrachtnemer, latere door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten en latere tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.


Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken binnen het kader van de overeenkomst blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever indien benoemd alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden dan is de Opdrachtgever verplicht de Opdrachtnemer daarvan
onmiddellijk op de hoogte te stellen.
3. Het door Opdrachtnemer geleverde dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmers als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is onbevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.


Artikel 4 Betalingscondities
1. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek aan specifieke condities dient de factuur binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij dit schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven is. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag inclusief eventuele (buiten)gerechtelijke incassokosten.
4. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.


Artikel 5 Incassokosten
1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer
van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer, dan komen alle kosten ter verkrijging van
voldoening (buiten) rechte, zoals ten aanzien van het schrijven van herinneringen,
aanmaningen, sommaties en waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten en
deurwaarderskosten, voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 6 Contractduur, totstandkoming en wijzigingen van overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de in de overeenkomst overeengekomen diensten naar beste inzicht,
kennis, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed verricht vakmanschap uitvoeren.
Opdrachtnemer spant zich in om overeengekomen werkzaamheden naar behoren en
zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te
behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar / winstgevend resultaat.
Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat met de uit te voeren werkzaamheden het
door opdrachtgever beoogde rendement / resultaat bereikt wordt.
2. indien en voor zover Opdrachtnemer een order schriftelijk aanvaardt of daaraan
uitvoering geeft. Wijzigingen, aanvullingen in/op een overeenkomst en/of de voorwaarden
gelden slechts indien de Opdrachtnemer ze schriftelijk vastlegt en hebben slechts betrekking
op de betreffende overeenkomst. Totstandkomingen en wijzigingen van het contract / de
overeenkomst zijn alleen mogelijk en geldig na overeenstemming beide partijen Tevens
vastgelegd in een (Bewerkte / aanvullende overeenkomst).
3. De looptijd van contracten en/of overeenkomsten voor bepaalde tijd dienen schriftelijk
vastgelegd te worden in een contract , overeenkomst of dienstverleningsdocument. De
looptijd van het contract / de overeenkomst is gelijk aan de looptijd die benoemd is op het
contract, de overeenkomst of het dienstverleningsdocument indien schriftelijk
overeengekomen.
4. Alle door Opdrachtnemer genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar
beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst
aan Opdrachtnemer bekend waren. Opdrachtnemer spant zich er naar behoren voor in
overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele
overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt
Opdrachtnemer niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en
uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Opdrachtnemer wegens
tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft
gesteld. Opdrachtnemer is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die
vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de
overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is
Opdrachtnemer gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een
wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van
specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
Artikel 7 Ontbinding, (tussentijds) Opzeggen, en ontbinden van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen.
2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, onvolledig of niet tijdig
nakomt of hier in door Opdrachtnemer nalatend geacht wordt.
b. na het sluiten van de overeenkomst de Opdrachtnemer ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet
zal nakomen;
c. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is;
d. indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van
Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden.
3. Bij Overeenkomsten met een looptijd van 12 maanden of korter dan de Opdrachtgever
de overeenkomst tussentijds opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van een (1)
servicemaand. Bij overeenkomsten met een onbepaalde looptijd dient de Opdrachtgever
een opzeg termijn van twee (2) maanden in acht te nemen.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Indien Opdrachtnemer tot opschorting overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet
nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd
de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de
Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling
is verplicht.
7. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar en wordt na afloop
van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode,
behoudens opzegging per ondertekende brief tegen het eind van de (verlengde)
contractduur en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) servicemaand.
8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal
Opdrachtnemer te allen tijde in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht
van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de
Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor
Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever
in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor
genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven –
ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor
de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan
wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op
de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
10. Indien de Opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij de gemaakte kosten met
betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden integraal te betalen.
11. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan
zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventueel reeds
gemaakte kosten daarvan, de gederfde winst daarvan en de voor de uitvoering van de
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening
worden gebracht.
Artikel 8 Intellectuele eigendommen
1. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder het octrooirecht, het modelrecht,
Auteursrechten, beeld rechten en overige rechten van intellectuele eigendom op alle
krachtens de overeenkomst door Opdrachtnemer ontwikkelde en/of ter beschikking
gestelde materialen en/of (verleende) diensten zoals, onder meer : Door Opdrachtnemer tot
stand gebrachte documenten, rapportages, geleverde en geoptimaliseerde pagina’s en
adviezen, gedane aanbiedingen, concepten, ideeen, voorstellen, verstrekte ontwerpen, films,
afbeeldingen, tekeningen, Banners, folders, marketingplannen en strategieën .
Wachtwoorden, inlog en/of account gegevens dienen te allen tijde vertrouwelijk en
gerespecteerd te blijven. Zodra een derde partij gegevens gebruikt van de door
Opdrachtnemer aangemaakte advertenties, campagnes, advertentiegroepen en
zoekwoorden staat hierop een geldboete voor de opdrachtgever die tweeduizend (2000,-)
euro bedraagt. Opdrachtnemer heeft in dit geval het recht een geldboete in rekening te
brengen aan de Opdrachtgever. Deze zelfde geldboete geld wanneer een account
opgeschort of verwijderd wordt zonder medeweten van Opdrachtnemer tijdens de duur van
de overeenkomst.
2. Deze rechten zoals benoemd in artikel 8.1 blijven te allen tijde eigendom van
Opdrachtnemer ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging hiervan kosten in
rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen niet zonder uitdrukkelijke en/of schriftelijke
toestemming van opdrachtnemer openbaar gemaakt, verveelvoudigd in
welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen het verkopen, het bewerken, het ter
beschikkingstellen, het verspreiden, het (na bewerking) integreren in netwerken van
informatie, het kopieeren, gebruiken of aan derden getoond worden.
3. Bij overtreding van de bepalingen van artikel 8 is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een
boete verschuldigd van tweeduizend euro (2.000,- euro) per overtreding. Deze boete kan
naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn/gesteld worden, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen dat in deze bepaling geregeld is.
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn/gesteld worden uit hoofde van de
overeenkomst met Opdrachtgever, dan is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer
beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot het gedeelte van de order
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de door de Opdrachtnemer
gemaakte kosten voor de inschakeling van derden.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Opdrachtnemer is uitgegaan van namens of oor de Opdrachtgever verstrekte onvolledige
en/of onjuiste gegevens.
4. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die Opdrachtnemer lijdt en die het
directe, rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen
tekortkoming en er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en
leveringen van derden, waar Opdrachtnemer weinig of geen invloed op uit kan oefenen.
Opdrachtnemer kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor
welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met derden of het verbreken hiervan.
5. Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade als gevolg van indirecte schade, o.a.
maar niet limitatief opgesomd:
a. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen
b. Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld gederfde winst, omzetderving, gemiste
besparingen, stagnatieschade of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de
opdrachtgever
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor toegang die is verworven door onbevoegde
personen tot de gegevens of systemen van de Opdrachtgever of schade als gevolg hiervan.
6. De door de Opdrachtgever gebruikte/ te gebruiken diensten van Opdrachtnemer is geheel
voor zijn/haar eigen risico. Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk gehouden worden
voor de inhoud, inclusief nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid etc. Van de informatie die
de Opdrachtgever ontvangt of verzend. Opdrachtnemer zal te allen tijde zorg dragen en na
beste vermogen, inzet, nauwkeurigheid, volledigheid en correctheid handelen aan de door
haar aangeboden diensten, onderhoud en/of werkzaamheden.
7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever of derden lijden als
gevolg van, beledigende, onzedelijke, misleidende, of anderszins onrechtmatige karakter van
de vorm en inhoud van de door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever
gerealiseerde mediaplaatsing. De eventuele kosten van het rectificeren van een
mediaplaatsing komen voor rekening van de Opdrachtgever.
8. Opdrachtgever komt niet in aanmerking voor schade als gevolg van tegenvallende
resultaten als in Artikel 9 lid 5 benoemd is.
9. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag
der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het
enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
Artikel 10 Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht. Onder
overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken/onheilen voorzien of niet voorzien, waarop
Opdrachtnemer geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Opdrachtnemer redelijkerwijs
niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het
nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt
als gevolg van een omstandigheid die niet te verwijten is aan schuld en noch krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen van alle van buiten komende
oorzaken/onheilen, voorzien of niet voorzien : Oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming,
gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, gebrek aan gas,
aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, machinebreuk en andere
ongevallen, acties van vakbonden, brand, bedrijfsstoornissen bij de Opdrachtnemer alsmede
storingen in de verbindingen van en met het internet, uitval van elektriciteit,
computervredebreuk, overbelastingen van het net, maatregelen van overheidswege, niet
levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of schuld van
hulppersonen, ziekte van de opdrachtnemer dan wel een van haar medewerkers of
hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, redelijkerwijs niet aan een wezenlijk
deel van zijn verplichtingen kan voldoen, kan Opdrachtnemer gedurende de periode dat de
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze
periode langer duurt dan een (1) maand, dan zijn betrokken partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen, is zijgerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel
afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als
betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
4. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het offline zijn van
websites, het niet werken van pagina’s binnen websites en de downtime hiervan. Dit geldt
voor websites die door Opdrachtnemer zijn gebouwd, dan wel door externe partijen.
Opdrachtnemer kan om deze reden ook niet aansprakelijk worden gesteld door eventueel
opgelopen schade aan het offline zijn of door eventueel misgelopen omzet/inkomsten.
Opdrachtnemer is afhankelijk van externe hostingpartijen en servers. Opdrachtnemer kan
de Opdrachtgever ondersteunen met het inregelen en geven van advies omtrent servers en
hosting, maar is op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de
werkzaamheden, werking of status van deze servers, externe partijen die betrokken zijn bij
een website of project.
Artikel 11 Privacy en Beveiliging
1. Opdrachtnemer is bereid verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), dan wel de Algemene verordening
Gegevensbescherming (AVG) na te komen, voor zover dit binnen haar macht ligt.
Opdrachtgever is hierbij als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken, en
Opdrachtnemer als verwerker. Partijen dienen hun wensen, rechten en plichten schriftelijk
vast te leggen middels artikel 11 van deze algemene voorwaarden.
2. Opdrachtnemer verbindt zich ertoe in opdracht van de Opdrachtgever persoonsgegevens
te verwerken.
Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de (te maken)
overeenkomst plus de handelingen die hiermee redelijkerwijs samenhangen of met nadere
instemming worden bepaald. Opdrachtgever, toeleverancier, nieuwsbriefabonnee, prospect
of de persoon die zijn (contact)gegevens deelt met Opdrachtnemer, geeft Opdrachtnemer
daarmee toestemming om, indien mogelijk tenzij uitdrukkelijk benoemd, de volgende
gegevens te verzamelen en te verwerken:
(Bedrijfs)naam, adres, postcode (woon)plaats, functie, domeinnaam, telefoon- en
faxnummer, rekening/card- en BTW nummer(s) en e-mailadressen.
Alle diensten waarbij Opdrachtnemer gegevens verzameld en/of verwerkt zijn: (Van
toepassing indien toegang tot Google Analytics of soortgelijke datacollectie- en analysetools
wordt verstrekt), Display advertising, social media advertising, Google AdWords: Bezoekers
ID, Cookie ID, MAC-adres, Locatiegegevens, Device-ID en IP-Adressen.
Een of meerdere van bovenstaand benoemde (persoons)gegevens worden verzameld van
websitebezoekers en/of relaties (zijnde onder andere (prospectieve) klanten) van
Opdrachtgever, die in deze context Verwerkingsverantwoordelijke is. Opdrachtnemer
verwerkt en gebruikt de gegevens ten behoeve van uitvoering van een overeenkomst, het
(middels een e-mailnieuwsbrief) informeren over de diensten en ontwikkelingen op het
gebied van marketing, media, design, het uitvoeren van marktonderzoek, het doen van
gerichte aanbiedingen, het verzenden van reclame-uitingen, de administratie en
beheerstaken van Opdrachtnemer. De verstrekte gegevens zijn slechts toegankelijk voor
opdrachtnemer en zonder uw toestemming zal Opdrachtnemer deze niet verkopen of
verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Opdrachtnemer is gerechtigd
gegevens door te geven aan derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een
rechterlijk vonnis (o.a. Politie).
3. Op de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte (persoons)gegevens rust een
geheimhoudingsplicht jegens derden. De benoemde geheimhoudingsplicht is niet van
toepassing wanneer Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de
informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden
logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van
Artikel 11 in deze Algemene Voorwaarden. Betrokken partijen zijn verplicht tot
geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst
van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijk of
mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
de andere partij is meegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als
zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken. Artikel 4 is niet van kracht
wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk benoemd is tijdens de looptijd of totstandkoming van de
(aanvullende)overeenkomst.
5. Opdrachtnemer zal zich in het kader van beveiliging te allen tijde inspannen en na beste
vermogen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking
tot de verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of enige vorm van
onrechtmatige verwerking. Onder de voornoemde maatregelen vallen o.a.
toegangsbeveiligingen m.b.t. systemen, data, controle van gegevensopenbaring, borging van
beschikbaarheid van data (Back-up). Opdrachtnemer spant zich in om de beveiliging te laten
voldoen aan een niveau welke, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de
persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet
onredelijk is. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle
omstandigheden doeltreffend is.
6. Zodra deze overeenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd zal
Opdrachtnemer en/of Verwerker op verzoek alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig
zijn terug leveren aan Opdrachtgever en/of Verantwoordelijke. Indien een dergelijk verzoek
niet wordt ingediend, worden eventueel aanwezige (persoons)gegevens binnen een periode
van maximaal 6 maanden na beëindiging van de overeenkomst permanent vernietigd en/of
verwijderd, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 12 Offertes en Aanbiedingen
1. Aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en geldig gedurende
veertien (14) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt
indien de dienst en/of het product waarop de offerte of aanbieding betrekking tot heeft niet
meer beschikbaar is. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen gehouden
worden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.
2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen
van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
daaronder begrepen reis, verblijf, verzend -en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdig en in onderling overleg tot aanpassing en/of
aanvulling van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag en/of (marketing)budget worden verlaagd of verhoogd.
Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk voorafgaand prijsopgaaf doen. Door een
wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van
uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van
de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de
opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Opdrachtnemer een
aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als
overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de
Opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
Artikel 13 Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer geheel en onvoorwaardelijk tegen alle
aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan door of tijdens de opdracht,
schade ontstaan door inbreuk(en) op auteursrechten (ook voor de gebruikte muziek) dan
wel op portretrechten dan wel enig ander recht al dan niet van intellectuele eigendom
daarin begrepen, behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van de Opdrachtnemer.
Artikel 14 Toepasselijk recht en Geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waar Opdrachtnemer deel van uitmaakt, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in
het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken
partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
2. Betrokken Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft
Opdrachtnemer het recht het verschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.
Artikel 15 Klachten
1. Bij gebreke van een tijdige klacht worden de zaken geacht te beantwoorden aan de
overeenkomst.
2. Klachten dienen direct na ontdekking schriftelijk aan leverancier worden gemeld. Alle
gevolgen van het niet direct aanmelden van de betreffende klacht zijn voor risico van de
Opdrachtgever, indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn
van zes (6) maanden na levering. Opdrachtnemer beschikt over een klachtenprocedure en
behandelt haar klachten overeenkomstig met deze procedure. Indien een klacht niet binnen
de in voorafgaande lid vermelde termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld, is geen beroep
mogelijk op een overeengekomen garantie.
3. Opdrachtnemer moet in gelegenheid gesteld worden om de klacht te onderzoeken.
Opdrachtgever zal voor dit onderzoek alle relevante informatie op het verzoek van
Opdrachtnemer verschaffen, indien dit nagelaten wordt door Opdrachtgever vervalt het
beroep op de door Opdrachtgever aangemelde klacht